Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma General Informatics z siedzibą w Szczecinie, ul. Świętego Wojciecha 15u2, kod pocztowy 70-410, adres e-mail: kontakt@genin.pl, tel. +48 697 818 646

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej generalinformatics.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie General Informatics z siedzibą w Szczecinie, to: adres korespondencyjny ul. Świętego Wojciecha 15u2, 70-410, Szczecin, adres e-mail:kontakt@genin.pl, tel. +48 697 818 646, formularz kontaktowy dostępny na stronie generalinformatics.pl, infolinia +48 697 818 646.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Działalność

Działalność fundacji Horyzont

Fundacja nasza zajmuje się przede wszystkim wspieraniem rodziny, a także działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin, dzieci i młodzieży.  Propagowaniem różnych form rodzicielstwa zastępczego. Zajmuje się profilaktyką FAS, diagnostyką i terapią dzieci z FASD ( Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Zajmujemy się szeroko rozumianą profilaktyką społeczną od środków psychoaktywnych. Organizujemy szkolenia, warsztaty, kursy dla osób pracujących z rodziną z dziećmi, a także z rodzinami z ryzyka wykluczenia społecznego. Prowadzimy terapie skierowane do osób dorosłych po traumie, odrzuceniu, wykorzystaniu, osób uzależnionych, a także dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Działania planowane na rok 2019:

 1. Warsztaty dla dzieci – Trening radzenia sobie ze złością
 2. Warsztaty dla młodzieży – Trening zastępowania agresji
 3. Warsztaty dla dzieci i młodzieży – Trening umiejętności społecznych
 4. Szkolenia dla rodziców, opiekunów  -
 5. Warsztaty dla rodzin zastępczych – Moje dziecko z FAS
 6. Warsztaty dla rodzin zastępczych – Jak zrozumieć dziecko
 7. Warsztaty dla rodzin – Jak być rodzicem
 8. Zajęcia dla dzieci z rodzicami wg. Weroniki Sherborn
 9. Terapia systemowa – indywidualna, rodzinna, par
 10. Psychoterapia uzależnień
 11. Diagnostyka i terapia FAS
 12. Warsztaty sensoplastyki

 

Prowadzimy działania profilaktyczne i informacyjne w szkołach oraz placówkach opiekuńczo- wychowawczych, związane z:

 • tematyką FAS/FASD,
 • zaburzeniami autystycznymi, ADHD i neuro rozwojowymi
 • z zakresu profilaktyki społecznej, w tym od środków psychoaktywnych

 

Organizujemy szkolenia, kursy, konferencje i warsztaty dla środowisk rodzinnych oraz specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną.

Organizujemy turnusy terapeutyczne dla dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Organizujemy pomoc dla dzieci wymagających specjalistycznej opieki medycznej, szczególnie pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Podejmujemy inicjatywy i działania skierowane do młodzieży, szczególnie nieaktywnej zawodowo, edukacyjnie i szkoleniowo, pozwalające opracowanie i wdrażanie środków wsparcia pozwalających na aktywizację.

Wspieramy młodych ludzi w poszukiwaniu zatrudnienia.

Podejmujemy prace na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans rozwojowych kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz wspierania ich reintegracji poprzez aktywizację społeczno–zawodową w formie szkoleń, warsztatów i programów edukacyjnych.

Udzielamy rodzinom naturalnym, zastępczym i adopcyjnym pomocy w postaci poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego, medycznego i terapii krótkoterminowej.

Zajmujemy się przeciwdziałaniem uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Organizujemy i prowadzimy promocję regionów wiejskich.

Organizujemy jarmarki, targi, festyny oraz konkursy propagujące tradycje wiejskie i rodzinne.

 

WYJĄTKI ZE STATUTU FUNDACJI

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień statutu. Prowadzi działalność na podstawie regulacji prawnych określonych m.in. w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.). Posiada osobowość prawną i została ustanowiona na czas nieokreślony.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia  oraz Starosta Gryfiński.

 

Do celów fundacji należy:

 • Prowadzenie działań profilaktycznych i informujących w szkołach i placówkach opiekuńczo- wychowawczych (z tematyki FAS/FASD, z tematyki zaburzeń takich jak autyzm, ADHD i inne neuro rozwojowe oraz z zakresu profilaktyki społecznej, w tym od środków psychoaktywnych)
 • Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i warsztatów dla środowisk rodzinnych oraz specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną.
 • Organizacja turnusów terapeutycznych dla dzieci i rodzin z ryzyka wykluczenia społecznego.
 • Pomoc dzieciom, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej, szczególnie tym pozbawionym opieki rodzicielskiej;
 • Podejmowanie inicjatyw i działań skierowanych do ludzi młodych (w tym w szczególności nieaktywnych zawodowo, edukacyjnie i szkoleniowo), pozwalających na rozpowszechnianie i propagowanie możliwości edukacyjnych,
 • Organizowanie i prowadzenie działań zmierzających do rozpoznania potrzeb i problemów osób młodych oraz opracowanie i wdrażanie instrumentów wsparcia zmierzających do ich aktywizacji
 • Wspieranie młodych ludzi w poszukiwaniu zatrudnienia
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans rozwojowych kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz wspieranie ich reintegracji poprzez aktywizację społeczno – zawodową w formie szkoleń, warsztatów i programów edukacyjnych.
 • Pomoc rodzinom naturalnym, zastępczym i adopcyjnym w postaci poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego, medycznego i terapii krótkoterminowej
 • Pomoc kobietom w ciąży społecznie problemowej.
 • Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
 • Popularyzacja różnych form rodzicielstwa zastępczego.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i innych środków chemicznych psychoaktywnych.
 • Promocja regionów wiejskich
 • Organizacja jarmarków, targów, festynów, konkursów propagujących tradycje wiejskie i rodziny.
 • Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi, społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp.

 

Fundacja realizuje swoje cele w ramach prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez podejmowanie działań polegających na:

 • pozostałych pozaszkolnych formach edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • działalności wspomagającej edukację
 • działalności paramedycznej
 • pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej
 • opieki dziennej nad dziećmi
 • pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania
 • działalności organizatorów turystyki
 • działalności fizjoterapeutycznej
 • sprzedaży detalicznej produktów regionalnych prowadzonej przez Internet
 • działalności wydawniczej
 • pośrednictwie w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • badaniu rynku i badaniu opinii publicznej
 • działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • wydawaniu książek, czasopism i pozostałych periodyków
 • działalności rozrywkowej dla dzieci i dorosłych
 • działaniach public relations i komunikacyjnych
 • działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej
 • działalności związanej z wydawaniem płyt, kaset, produkcją audycji itp.
 • działalności portali internetowych
 • działalności w zakresie opieki zdrowotnej